Ubezpieczenie turystyczne Globtroter – Ubezpieczenie bagażu

Oceń wpis
Ubezpieczenie turystyczne Globtroter - Ubezpieczenie bagażu

Ubezpieczenie turystyczne Globtroter – Ubezpieczenie bagażu

Czy wczasy podczas których utraciliśmy bagaż można uważać za udane? Jeżeli uważasz, że niekoniecznie, to pomyśl o ubezpieczeniu bagażu podróżnego oraz ewentualnie dodatkowo sprzętu sportowego.

Bagaż podróżny to ogólnie przedmioty zabierane w podróż z miejsca zamieszkania oraz przenoszone lub przewożone podczas podróży to jest: walizy, torby, nesesery, plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego NIE OBEJMUJE uszkodzeń (toreb, waliz, plecaków itd.) powstałych podczas obsługi bagażu przez przewoźnika.
Zakres ubezpieczenia bagażu podróżnego:
Przyczyny uszkodzenia bagażu objęte ubezpieczeniem bagażu: Miejsca przechowywania bagażu objęte ubezpieczeniem bagażu:
> zdarzenie losowe* > bagaż przebywa u przewoźnika na podstawie dokumentów przewozowych
> akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniem losowym > bagaż przebywa w przechowalni bagażu za pokwitowaniem
> wypadek w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej > bagaż został zamknięty w indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu
> udokumentowanej kradzieży z włamaniem* lub rozboju* > bagaż został zamknięty  w pokoju hotelowym
> nieszczęśliwy wypadek* lub nagłe zachorowanie* w wyniku których Ubezpieczony został pozbawiony możliwości zabezpieczenia bagażu podróżnego*, sprzętu elektronicznego* lub sprzętu sportowego > bagaż został zamknięty w kabinie przyczepy, bagażniku samochodu lub w zainstalowanym bagażniku samochodowym (zamykanym na zamek mechaniczny bądź elektroniczny)
> zaginięcia, jeżeli bagaż podróżny, sprzęt elektroniczny lub sprzęt sportowy został powierzony przewoźnikowi zawodowemu*

na podstawie dokumentów przewozowych lub został oddany do przechowalni za pokwitowaniem

Dodatkowe objaśnienia:

*Zdarzenie losowe – powodujące określone skutki, przypadkowe i niezależne od woli ludzkiej zdarzenie: deszcz nawalny, eksplozja, grad, huragan, lawina, pożar, powódź, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wydostawanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi.

*Kradzież z włamaniem – czyn zabroniony określony w art. 279 Kodeksu karnego:
§ 1. Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

*Rozbój – czyn zabroniony określony w art. 280 Kodeksu karnego:
„§ 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.”

*Nagłe zachorowanie – powstały w okresie ubezpieczenia w sposób nagły stan chorobowy zagrażający życiu albo zdrowiu wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej.

*Nieszczęśliwy wypadek – gwałtowne i przypadkowe zdarzenie, które jednocześnie spełnia wszystkie poniższe kryteria:
1) jest niezależne od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego;
2) jest wywołane przyczyną zewnętrzną o charakterze losowym, która była bezpośrednią i wyłączną przyczyną wystąpienia zdarzenia;
3) nastąpiło w okresie ograniczonym datami rozpoczęcia i wygaśnięcia odpowiedzialności Allianz w odniesieniu do ubezpieczonego;
4) było bezpośrednią i wyłączną przyczyną wystąpienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Allianz;
5) skutki zdarzenia pozostają w bezpośrednim związku adekwatnym z przyczyną zewnętrzną, która wywołała zdarzenie i w następstwie której Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

*Bagaż podróżny – przedmioty należące do ubezpieczonego, zabierane przez  w podróż z miejsca zamieszkania oraz przenoszone lub przewożone podczas podróży to jest: walizy, torby, nesesery, plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych.

Za opłatą niewielkiej dodatkowej składki odpowiedzialność Allianz może zostać rozszerzona o ubezpieczenie Sprzętu elektronicznego i/lub Sprzętu sportowego.
Sprzęt elektroniczny to będące elementem bagażu podróżnego: Sprzęt sportowy to będące elementem bagażu podróżnego:
> telefon komórkowy > narty do uprawiania wszystkich odmian narciarstwa
> przenośny sprzęt komputerowy > deska do uprawiania snowboardu i jego odmian
> przenośny sprzęt fotograficzny > deska do uprawiania surfingu i jego odmian
> przenośny sprzęt kinematograficzny > rower
> przenośny sprzęt audio-wideo > specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania
> przenośne urządzenia łączności > specjalistyczny sprzęt używany do gry w golfa
> instrumenty muzyczne > rakiety tenisowe do gry w tenisa ziemnego
> specjalistyczny sprzęt używany do wspinaczki górskiej lub skałkowej,
wraz z osprzętem i ekwipunkiem
Ubezpieczenie Sprzętu elektronicznego i Sprzętu sportowego jest rozszerzeniem ubezpieczenia Bagażu podróżnego.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje pomogą w podjęciu decyzji o ubezpieczeniu bagażu podróżnego.


Sprawdź również:

>Gdzie można wykupić ubezpieczenie turystyczne?
>Podstawowy zakres ubezpieczenia Globtroter
>Dodatkowy zakres ubezpieczenia Globtroter
>Ile wynoszą koszty leczenia za granicą?

Zapraszamy do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań dotyczących:
> zakresu ubezpieczenia Globtroter,
> gdzie można wykupić ubezpieczenie turystyczne Globtroter,
> innych pytań dotyczących ubezpieczenia turystycznego Globtroter.

Ubezpieczenie turystyczne Globtroter to nr.1  wśród ubezpieczeń podróżnych. Globtroter zapewni Tobie i Twoim bliskim m.in.:

  • bezpłatne leczenie za granicą
  • całodobowa polskojęzyczna pomoc
  • bezpłatny transport medyczny do kraju zamieszkania
  • bezpłatny transport zwłok i rodziny do kraju zamieszkania
  • globalna, wiarygodna i uznana na całym świecie marka Allianz
  • ponad 70-letnie doświadczenie w pomocy podróżnym na świecie
  • najlepsza ochrona ubezpieczeniowa w bardzo konkurencyjnej cenie
  • posiadamy 5600 usługodawców medycznych w 176 krajach, w 1533 miastach na świecie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *