Globtroter – Koszty leczenia i Assistance

Oceń to
Ubezpieczenie turystyczne Globtroter
Ubezpieczenie turystyczne Globtroter

 

Ubezpieczenie turystyczne Globtroter to nowoczesne i wszechstronne ubezpieczenie dla podróżujących zapewniające na całym świecie całkowicie bezpłatną pomoc medyczną i około-medyczną oraz wszelkie usługi, opatrunki, transporty medyczne, lekarstwa niezbędne dla ratowania zdrowia lub życia osób ubezpieczonych. Gdziekolwiek jesteś, ubezpieczenie Globtroter zapewni najszybszą pomoc Tobie oraz twoim bliskim.

Ubezpieczenie turystyczne Globtroter zawiera w swoim podstawowym zakresie ubezpieczenia usługi medyczne zwane Kosztami leczenia oraz pakiet świadczeń opiekuńczych, które osobom ubezpieczonym zapewniają najszerszy zakres ubezpieczenia podczas leczenia za granicą.

1.Przedmiotem ubezpieczenia kosztów leczenia jest ryzyko Nagłego zachorowania lub Nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego zaistniałych w Okresie ubezpieczenia podczas Podróży Ubezpieczonego, które obejmują:

1) koszty Hospitalizacji i Leczenia ambulatoryjnego Ubezpieczonego, w tym zabiegów i przeprowadzanych Operacji ze wskazań nagłych lub pilnych; 
2) koszty wizyt lekarskich;
3) koszty badań pomocniczych zleconych przez Lekarza prowadzącego leczenie, niezbędnych do rozpoznania lub leczenia Choroby,

4) koszty transportów:
a) do odpowiedniej Placówki medycznej z miejsca pobytu Ubezpieczonego lub z miejsca Wypadku ubezpieczeniowego,
b) między Placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejno pomocy medycznej,
c) do innego Szpitala, jeżeli Placówka medyczna, w której Ubezpieczony jest Hospitalizowany nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia,
d) do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego po udzieleniu pomocy medycznej, gdy zgodnie z zaleceniem Lekarza prowadzącego leczenie, Ubezpieczony nie powinien korzystać z własnego środka transportu lub publicznych środków transportu lokalnego;

5) koszty leczenia stomatologicznego w przypadku Nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością Allianz w postaci stanów zapalnych i bólowych lub w przypadku, gdy konieczność podjęcia tego leczenia wynika z Nieszczęśliwego wypadku objętego odpowiedzialnością Allianz, do równowartości kwoty 1000 PLN;

6) koszty leczenia związanego z ciążą i porodem, nie później jednak niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży, ograniczone do 2 wizyt i do równowartości kwoty 10000 PLN łącznie;

7) koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez Lekarza prowadzącego leczenie Ubezpieczonego;

8) koszty naprawy lub zakupu protez (z wyłączeniem protez dentystycznych), szkieł korekcyjnych, uszkodzonych w wyniku Nieszczęśliwego wypadku objętego odpowiedzialnością Allianz;

9) koszty Sprzętu rehabilitacyjnego, którego konieczność używania przez Ubezpieczonego wynika z Nieszczęśliwego wypadku;

10) koszty leczenia w okolicznościach określonych w definicji Klauzuli nieoczekiwanych Działań wojennych lub Aktu terroru – jeżeli w trakcie pobytu Ubezpieczonego poza terytorium Kraju zamieszkania w sposób nagły i nieoczekiwany rozpoczęły się Działania wojenne albo doszło do Aktu terroru, w następstwie których Ubezpieczony doznał Urazu ciała, zachorował lub zmarł, Allianz zapewnia organizację i pokrywa koszty:
a) wizyty lekarskiej;
b) Hospitalizacji Ubezpieczonego;
c) transportu medycznego Ubezpieczonego na terytorium Kraju zamieszkania Ubezpieczonego;
d) transportu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku na terytorium Kraju zamieszkania Ubezpieczonego;

11) transport Ubezpieczonego do Kraju zamieszkania – jeżeli stan zdrowia    Ubezpieczonego    w    wyniku    Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania nie pozwoli skorzystać Ubezpieczonemu z uprzednio zarezerwowanego środka transportu, Allianz zapewni organizację  i  pokryje  koszty transportu Ubezpieczonego do Miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub do Placówki medycznej w Kraju zamieszkania Ubezpieczonego; usługa będzie organizowana po udzieleniu Ubezpieczonemu pomocy medycznej, dostosowanym do jego stanu zdrowia środkiem transportu.
Jeżeli transportowane będzie Niepełnoletnie dziecko lub Osoba niesamodzielna, Allianz, po uzgodnieniu z Lekarzem prowadzącym leczenie Ubezpieczonego potrzeby zapewnienia opieki w czasie transportu przez rodzica albo opiekuna prawnego, pokryje dodatkowo Koszty transportu w obie strony tej osoby;

12) transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku – w przypadku gdy Ubezpieczony zmarł w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania, Allianz zapewni organizację i pokryje koszty transportu zwłok do miejsca pochówku w Kraju zamieszkania Ubezpieczonego; ponadto Allianz pokryje również koszty zakupu trumny przewozowej.
W przypadku kremacji zwłok w kraju, w którym miał miejsce Wypadek ubezpieczeniowy, Allianz pokryje koszty kremacji i koszty transportu prochów do miejsca pochówku w Kraju zamieszkania Ubezpieczonego.

2. Przedmiotem ubezpieczenia assistance jest organizacja usług assistance i pokrycie ich kosztów lub zwrot kosztów z tytułu Wypadków ubezpieczeniowych w Okresie ubezpieczenia podczas Podróży Ubezpieczonego. Zakresem Ubezpieczenia assistance objęte są następujące usługi:

13) Telefoniczna konsultacja medyczna – Allianz zapewnia możliwość rozmowy telefonicznej z Lekarzem Centrum operacyjnego, który w oparciu o przekazane przez Ubezpieczonego informacje udzieli rekomendacji na temat dalszego postępowania w związku ze zgłoszonym zdarzeniem;

14) Pomoc tłumacza w związku z pomocą medyczną – jeżeli Ubezpieczonemu udzielana jest pomoc w związku z Nagłym zachorowaniem lub Nieszczęśliwym wypadkiem objętym odpowiedzialnością Allianz, Allianz zapewni telefoniczną pomoc tłumacza języka angielskiego w zakresie koniecznym do realizacji pomocy medycznej;

15) Transport Członków rodziny lub innej osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w Podróży:
a) w przypadku transportu Ubezpieczonego do Miejsca zamieszkania w Kraju zamieszkania ze względu na stan zdrowia w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością Allianz, Allianz zapewni organizację i pokryje Koszty transportu oraz zakwaterowania do równowartości kwoty 400 zł za dzień/osobę i maksymalnie do 3 dni, dla Członków rodziny, którzy towarzyszyli Ubezpieczonemu w Podróży lub jednej innej osoby,
b) w przypadku śmierci Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania Allianz zapewni organizację i pokryje Koszty transportu do Kraju zamieszkania Ubezpieczonego dla Członków rodziny lub jednej innej osoby, która towarzyszyła Ubezpieczonemu w Podróży;

16) Opieka nad Niepełnoletnimi dziećmi Ubezpieczonego – jeżeli rodzic lub opiekun, podróżujący z Niepełnoletnimi dziećmi (któremu nie towarzyszy żadna osoba pełnoletnia) będzie Hospitalizowany, Allianz zapewni organizację i pokryje:
a) Koszty transportu Niepełnoletnich dzieci do ich domu albo do miejsca zamieszkania Osoby wyznaczonej do sprawowania oraz opieki nad nimi w czasie tego transportu, pod warunkiem wyrażenia pisemnej zgody rodzica albo opiekuna na ten transport,
albo
b) Koszty transportu rodzica albo opiekuna w obydwie strony po Niepełnoletnie dzieci łącznie z pokryciem kosztów jednego noclegu dla rodzica lub opiekuna oraz kosztów przejazdu Niepełnoletnich dzieci z rodzicem lub opiekunem, o ile środek transportu, którym podróżowały Niepełnoletnie dzieci nie może być wykorzystany; w przypadku, gdy Allianz nie uda się skontaktować z Osobą wyznaczoną do sprawowania opieki w ciągu 24 godzin od momentu zawiadomienia Centrum operacyjnego o konieczności organizacji tej usługi przy wykorzystaniu wskazanych przez rodzica albo opiekuna danych do kontaktu z tą osobą lub osoba ta nie zgodzi się na sprawowanie tej opieki i w związku z tym nie będzie możliwości wykonania świadczeń wymienionych w lit. a lub b, Allianz zapewni organizację i pokryje koszty opieki nad Niepełnoletnimi dziećmi łącznie do równowartości kwoty 1500 PLN i przez okres do 3 dni; jeżeli po upływie tego okresu będzie istniała konieczność przedłużenia opieki, Allianz dołoży starań w celu zorganizowania opieki przez rodzinę Ubezpieczonego; świadczenie będzie realizowane na wniosek rodzica albo opiekuna i za jego pisemną zgodą;

17) Wizyta Członka rodziny – w razie Hospitalizacji Ubezpieczonego przez okres dłuższy niż 7 dni w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania i jeżeli Ubezpieczonemu nie towarzyszy w Podróży żadna osoba pełnoletnia, Allianz zapewni organizację i pokryje Koszty transportu w obydwie strony dla jednego Członka rodziny wskazanego przez Ubezpieczonego; dodatkowo Allianz zapewni organizację i pokryje Koszty hotelu dla tej osoby maksymalnie do równowartości kwoty 400 PLN za dzień i maksymalnie do 7 dni;

18) Kontynuacja Podróży Ubezpieczonego – w razie gdy stan zdrowia Ubezpieczonego po Nieszczęśliwym wypadku lub Nagłym zachorowania, zgodnie z informacją uzyskaną od Lekarza prowadzącego leczenie, uległ poprawie, Allianz zapewni organizację i pokryje Koszty transportu z miejsca Wypadku ubezpieczeniowego do następnego planowanego etapu Podróży, Allianz zapewni również organizację i pokryje koszty zakwaterowania Ubezpieczonego w oczekiwaniu na organizację przez Allianz kontynuacji Podróży do równowartości kwoty 400 PLN za dzień i maksymalnie do 5 dni;

19) Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji – jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania nie pozwoli Ubezpieczonemu na kontynuowanie Podróży bezpośrednio po wypisaniu ze Szpitala, Allianz zapewni organizację i pokryje Koszty hotelu dla Ubezpieczonego, do równowartości kwoty 400 PLN za dzień i maksymalnie do 7 dni;

20) Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej – jeżeli powrót Ubezpieczonego na terytorium Kraju zamieszkania opóźni się z następujących przyczyn:
a) awarii środka transportu lub wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,
b) odwołania lub opóźnienia środka transportu publicznego, ze względu na złe warunki atmosferyczne, ochrona ubezpieczeniowa będzie przedłużona bez konieczności opłacenia dodatkowej składki, o nie więcej niż 48 godzin; warunkiem świadczenia ochrony ubezpieczeniowej przez Allianz będzie udokumentowanie przez Ubezpieczonego zajścia ww. zdarzeń (dowód poniesienia kosztu za naprawę lub holowanie samochodu, pisemne potwierdzenie od Przewoźnika zawodowego odwołania, opóźnienia lub awarii środka transportu, raport policji o wypadku komunikacyjnym);

21) Przekazywanie wiadomości – jeżeli nieprzewidziane zdarzenie: Nieszczęśliwy wypadek, Nagłe zachorowanie, Choroba, strajk lub opóźnienie środka transportu (pociągu, samolotu, autobusu, promu) spowoduje zwłokę lub zmieni przebieg Podróży Ubezpieczonego, na życzenie Ubezpieczonego Allianz za pośrednictwem Centrum operacyjnego przekaże niezbędne wiadomości osobom wskazanym przez Ubezpieczonego, a także udzieli pomocy informacyjnej dotyczącej zmiany rezerwacji hotelu, biletu lub wynajmu samochodu;

22) Pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem Podróży – jeżeli dojdzie do udokumentowanego opóźnienia o co najmniej 6 godzin wylotu samolotu linii rejsowych, odjazdu pociągu lub autobusu lub wypłynięcia promu, Allianz na podstawie dostarczonych dowodów zapłaty zwróci Ubezpieczonemu koszty poniesione na zakup artykułów pierwszej potrzeby: artykułów spożywczych, posiłków, przyborów toaletowych maksymalnie do równowartości kwoty 600 PLN (nie dotyczy opóźnień w przewozach czarterowych);

23) Koszty pomocy tłumacza – jeżeli Ubezpieczony wejdzie w konflikt z wymiarem sprawiedliwości w kraju pobytu, Allianz zapewni organizację i pokryje koszty pomocy tłumacza do równowartości kwoty 2 000 PLN  pod warunkiem, że zarzuty stawiane Ubezpieczonemu będą dotyczyły wyłącznie czynów z zakresu odpowiedzialności cywilnej według prawa państwa pobytu Ubezpieczonego. Allianz nie pokryje kosztów pomocy tłumacza, jeżeli problem prawny Ubezpieczonego będzie związany z jego działalnością zawodową, posiadaniem lub przechowywaniem Pojazdu albo usiłowaniem bądź popełnieniem przestępstwa umyślnego;

24) Pomoc w przekazaniu kaucji – jeżeli Ubezpieczony zostanie zatrzymany poza terytorium RP w związku z zaistnieniem zdarzenia (wypadku), za które może ponosić odpowiedzialność, a w celu zwolnienia z aresztu albo innej formy ograniczenia lub pozbawienia wolności albo w celu zabezpieczenia pokrycia kosztów postępowania i kar pieniężnych, wymagana jest przez prawodawstwo danego kraju zapłata kaucji, Allianz na życzenie Ubezpieczonego będzie pośredniczył w przekazaniu kwoty kaucji. Allianz nie będzie pośredniczył w przekazaniu kwoty kaucji w przypadku, gdy zatrzymanie albo inna forma ograniczenia lub pozbawienia Ubezpieczonego wolności będzie miała związek z przemytem, handlem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub środkami zastępczymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, alkoholem, bronią albo udziałem Ubezpieczonego w działaniach o charakterze politycznym lub terrorystycznym;

25) Pomoc finansowa w przypadku utraty gotówki w wyniku Rozboju lub Wymuszenia rozbójniczego – jeżeli w wyniku Rozboju lub Wymuszenia rozbójniczego Ubezpieczony utraci gotówkę pobraną z banku lub z bankomatu podczas Podróży poza terytorium Kraju zamieszkania, Allianz zapewni zwrot utraconej gotówki do równowartości kwoty 3 000 PLN; warunkiem dokonania zwrotu gotówki będzie dostarczenie Allianz raportu Policji potwierdzającego zgłoszenie utraty gotówki w wyniku Rozboju lub Wymuszenia rozbójniczego oraz wydruku z bankomatu lub zaświadczenia z banku potwierdzającego wypłacenie gotówki podczas Podróży poza terytorium Kraju zamieszkania;

26) Pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa – jeżeli zostanie zgłoszone zaginięcie Ubezpieczonego, Allianz pokryje koszty poszukiwań Ubezpieczonego w górach, na lądzie i wodzie, prowadzonych przez wyspecjalizowane w tym celu jednostki (koszty poszukiwania) oraz pokryje koszty udzielenia doraźnej pomocy medycznej (koszty ratownictwa);
Za poszukiwanie Ubezpieczonego uznaje się okres od zgłoszenia zaginięcia Ubezpieczonego przez Członków rodziny lub osoby trzecie do wyspecjalizowanej jednostki prowadzącej poszukiwania do momentu odnalezienia Ubezpieczonego lub zaprzestania akcji poszukiwawczej;
Za ratownictwo uznaje się udzielenie doraźnej pomocy medycznej, świadczonej od chwili odnalezienia Ubezpieczonego do czasu przewiezienia go do najbliższej Placówki medycznej; Allianz pokryje koszty poszukiwania i ratownictwa łącznie do równowartości kwoty 50 000 PLN;

27) Pomoc w razie konieczności wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego do Miejsca zamieszkania – jeżeli Ubezpieczony zmuszony będzie do nagłego, wcześniejszego powrotu do Miejsca zamieszkania, a pierwotnie zarezerwowany środek transportu nie będzie mógł być wykorzystany, Allianz zapewni organizację i pokryje Koszty transportu Ubezpieczonego; usługa będzie świadczona tylko w przypadku:
a) Nagłego zachorowania Członka rodziny lub zgonu Członka rodziny lub,
b) wystąpienia szkody w Miejscu zamieszkania Ubezpieczonego powstałej w wyniku Kradzieży z włamaniem lub Zdarzenia losowego, o ile zdarzenie to będzie miało miejsce na terytorium RP i pod warunkiem, że konieczność dokonania czynności prawnych lub administracyjnych będzie wymagała bezwzględnej obecności Ubezpieczonego;

28) Kierowca zastępczy – jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością Allianz nie pozwala Ubezpieczonemu na kierowanie Pojazdem i żaden z Pasażerów nie posiada uprawnień do kierowania Pojazdem, Allianz pokryje Koszty transportu wynajętego kierowcy w celu powrotu Pojazdem do uzgodnionego z Ubezpieczonym miejsca w Kraju zamieszkania; podróż powrotna do Kraju zamieszkania odbędzie się najkrótszą drogą przez okres maksymalnie 2 dni na terytorium Kraju zamieszkania i maksymalnie 3 dni poza terytorium Kraju zamieszkania; świadczenie nie obejmuje pokrycia kosztów paliwa, opłat za autostrady ani kosztów parkingów; w przypadku braku miejsca dla Ubezpieczonego w Pojeździe/motocyklu, na skutek zaangażowania kierowcy zastępczego, Allianz pokryje Koszty transportu Ubezpieczonego do uzgodnionego z Ubezpieczonym miejsca na terytorium Kraju zamieszkania;

29) Dzienne świadczenie szpitalne – jeżeli Ubezpieczony był Hospitalizowany w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością Allianz przez okres co najmniej 2 dni, Allianz wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 50 PLN za każdy dzień Hospitalizacji, maksymalnie do wysokości 500 PLN; jeżeli Szpital, w którym Ubezpieczony był Hospitalizowany zaakceptował okazaną przez Ubezpieczonego kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego), Allianz wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 200 PLN za każdy dzień Hospitalizacji, maksymalnie do wysokości kwoty 2000 PLN;

30) Dzienne świadczenie szpitalne w RP – jeżeli Allianz zorganizował transport Ubezpieczonego do Szpitala na terytorium RP gdzie Ubezpieczony był Hospitalizowany przez okres co najmniej 2 dni, w związku z Nieszczęśliwym wypadkiem w Podróży poza terytorium RP, Allianz wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie do wysokości 50 PLN za każdy dzień Hospitalizacji, maksymalnie do kwoty 500 PLN;

31) Pomoc Prawna – jeżeli Ubezpieczony wejdzie w konflikt z prawem obowiązującym w kraju pobytu, Allianz udzieli pomocy w wynajęciu prawnika oraz zwróci koszty sądowe i koszty obsługi prawnej do równowartości kwoty 10000 PLN; Ubezpieczonemu przysługuje prawo swobodnego wyboru adwokata lub radcy prawnego w zakresie obrony lub reprezentowania jego interesów w postępowaniu sądowym, co oznacza, że Ubezpieczony może wybrać adwokata lub radcę prawnego wskazanego przez Allianz lub może wskazać innego adwokata lub radcę prawnego; Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem, że problem prawny Ubezpieczonego nie jest związany z jego działalnością zawodową, prowadzeniem lub przechowywaniem Pojazdu, usiłowaniem   bądź  popełnieniem   przestępstwa,   działalnością   o charakterze politycznym, przemytem, handlem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub środkami zastępczymi w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu    narkomanii, usiłowaniem bądź popełnieniem przestępstwa, działalnością o charakterze politycznym, przemytem, handlem środkami alkoholem,   bronią   albo   udziałem Ubezpieczonego w działaniach o charakterze politycznym lub terrorystycznym;

32) Pomoc Psychologa – jeżeli w wyniku Nieszczęśliwego wypadku objętego odpowiedzialnością Allianz, zgodnie z pisemną opinią Lekarza prowadzącego leczenie, wskazana jest konsultacja Ubezpieczonego z psychologiem, Allianz pokryje koszty konsultacji do równowartości kwoty 500 PLN; 

33) Zwrot kosztów opieki nad zwierzęciem – jeżeli Ubezpieczony będzie Hospitalizowany na terytorium RP w wyniku Nieszczęśliwego wypadku objętego odpowiedzialnością Allianz w Podróży poza terytorium RP, i poniesie koszty organizacji opieki nad należącym do Ubezpieczonego psem lub kotem, Allianz zwróci Ubezpieczonemu koszty takiej opieki do czasu zakończenia Hospitalizacji Ubezpieczonego, do kwoty 800 PLN;

34) Zwrot kosztów przedłużenia opieki nad zwierzęciem – jeżeli w związku z Hospitalizacją Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością Allianz podczas Podróży poza terytorium RP, jego powrót na terytorium RP opóźni się poza datę końcową Okresu ubezpieczenia, i Ubezpieczony poniesie koszty organizacji opieki nad należącym do Ubezpieczonego psem lub kotem, Allianz zwróci Ubezpieczonemu koszty takiej opieki do kwoty 100 PLN za dzień i do maksymalnie 7 dni;

35) Zwrot kosztów wizyty w klinice weterynaryjnej – jeżeli zajdzie konieczność wizyty w klinice weterynaryjnej w związku z zaistniałym podczas Podróży Ubezpieczonego urazem lub chorobą należącego do Ubezpieczonego psa lub kota, Allianz zwróci Ubezpieczonemu poniesione koszty wizyty weterynaryjnej do równowartości kwoty 800 PLN;

36) Zwrot kosztów opieki nad zwierzęciem poza terytorium RP – jeżeli Ubezpieczony będzie Hospitalizowany w wyniku Nieszczęśliwego wypadku lub Nagłego zachorowania objętego odpowiedzialnością Allianz przez okres przekraczający 3 dni, i w Podróży towarzyszy mu należący do Ubezpieczonego pies lub kot, Allianz zwróci Ubezpieczonemu poniesione koszty organizacji opieki nad psem lub kotem do czasu zakończenia Hospitalizacji, do kwoty 800 PLN.

Wszystkie powyżej opisane świadczenia zawarte są w podstawowym zakresie ubezpieczenia turystycznego Globtroter.
Sprawdź również:
>>>Dodatkowy zakres ubezpieczenia Globtroter
>>>Ile wynoszą koszty leczenia za granicą?
>>>Jak wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Zapraszamy do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań dotyczących:
> zakresu ubezpieczenia Globtroter,
> gdzie można wykupić ubezpieczenie turystyczne Globtroter,
> innych pytań dotyczących ubezpieczenia turystycznego Globtroter.

Dlaczego Allianz Globtroter:
> całkowicie bezpłatne leczenie
> globalna, uznana i wiarygodna marka
> 70 lat doświadczenia w pomocy podróżnym
> najlepsza ochrona ubezpieczeniowa w konkurencyjnej cenie
> 5600 usługodawców medycznych na całym świecie, w 1533 miastach, w 176 krajach
> 28 centrów operacyjnych, działających w 24/7 – całodobowa pomoc przez 365 dni w roku, w języku polskim.

Follow my blog with Bloglovin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *