Karta EKUZ a ubezpieczenie turystyczne

Oceń wpis
Ubezpieczenie turystyczne Globtroter - Porównanie: karta EKUZ i ubezpieczenia Globtroter
Ubezpieczenie turystyczne Globtroter – Porównanie: karta EKUZ i ubezpieczenia Globtroter
Osoby wyjeżdżające za granicę dość często zastanawiają się, jaka jest właściwie różnica pomiędzy ubezpieczeniem na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, a prywatnym ubezpieczeniem turystycznym np. Globtroter.

Przygotowaliśmy specjalne porównanie: karta EKUZ a ubezpieczenie turystyczne Globtroter. Zobacz różnice i sam oceń, która forma ubezpieczenia będzie dla Ciebie najlepsza.

Ubezpieczenie turystyczne Globtroter Karta EKUZ NFZ
Zakres terytorialny
> cała Europa + kraje basenu Morza Śródziemnego.
Zakres terytorialny
> państwa członkowskie UE/EFTA.
Zakres świadczeń medycznych
> wszystkie niezbędne świadczenia zdrowotne są bezpłatne do sumy ubezpieczenia widocznej na polisie ubezpieczeniowej.
Zakres świadczeń medycznych
> każde państwo członkowskie UE/EFTA ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń zdrowotnych.
Odpłatność za niezbędne usługi zdrowotne, okołozdrowotne i lekarstwa
> bezpłatne.
Odpłatność za niezbędne usługi zdrowotne, okołozdrowotne i lekarstwa
1) zgodnie z ustawodawstwem większości państw członkowskich UE/EFTA pacjent zobowiązany jest do ponoszenia częściowych kosztów udzielanych mu rzeczowych świadczeń zdrowotnych, jako jego współudział w kosztach leczenia. Koszty współpłacenia pacjenta nie podlegają zwrotowi przez NFZ,
2) koszty leczenia uzyskanego w placówce funkcjonującej poza publicznym systemem ochrony zdrowia pacjent pokrywa w całości we własnym zakresie.
Hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne
> dostępne w placówkach państwowych i prywatnych,
> bezpłatne.
Hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne
1) dostępne tylko w placówkach w ramach publicznego systemu,
2) w wielu kurortach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie. W związku z tym nie honorują EKUZ,
3) ponadto, rzeczowe świadczenia zdrowotne związane z leczeniem skutków wypadków podczas uprawiania sportów, np. zimowych mogą być obciążone wyższymi opłatami, niż rzeczowe świadczenia zdrowotne z tym niezwiązane,
4) zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty opieki zdrowotnej, do której finansowania NFZ nie jest uprawniony, w tym przede wszystkim, tzw. koszty współpłacenia pacjenta,
5) koszty leczenia uzyskanego w placówce funkcjonującej poza publicznym systemem ochrony zdrowia pacjent pokrywa w całości we własnym zakresie.
Organizacja wizyt lekarskich i transport do i od lekarza
> w zakresie ubezpieczenia Globtroter,
> bezpłatne.
Organizacja wizyt lekarskich i transport do i od lekarza
> brak.
Pomoc tłumacza podczas wizyt lekarskich lub pobytu w szpitalu
> pomoc telefoniczna w gabinecie lekarskim,
> pomoc telefoniczna lub osobista wizyta przedstawiciela Allianz w szpitalu.
Pomoc tłumacza podczas wizyt lekarskich lub pobytu w szpitalu
> brak.
Jak korzystać z ubezpieczenia
1) można samodzielnie udać się do lekarza,
2) można zadzwonić do Allianz, który wszystko zorganizuje.
Jak korzystać z ubezpieczenia
1) samodzielnie szukać lekarza,
2) należy korzystać ze świadczeń placówek służby zdrowia posiadających umowę z regionalną kasą chorych.
Koszty leczenia szpitalnego
> brak opłat do wysokości sumy ubezpieczenia widocznej na polisie.
Koszty leczenia szpitalnego
> opłata za leczenie szpitalne wynosi 10 EUR za dzień pobytu.
Koszty leków i materiałów opatrunkowych
1) przepisane leki i materiały opatrunkowe są bezpłatne,
2) przepisane środki lecznicze bezpłatne,
niezależnie od wieku ubezpieczonego.
Leki i materiały opatrunkowe
1) odpłatność za leki i materiały opatrunkowe na receptę wynosi 10% ceny (co najmniej 5 EUR, a maksymalnie 10 EUR), ale nie więcej niż pełna cena leku,
2) odpłatność za środki lecznicze wynosi 10% ceny oraz 10 EUR za wypisanie środka leczniczego.
Powyższe opłaty nie obowiązują dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia oraz kobiety w ciąży.
Akceptacja recept
> bez ograniczeń.
Akceptacja recept
> tylko lekarze posiadający podpisane umowy z regionalną kasą chorych mają prawo do wystawiania recept na leki objęte refundacją.
Transport do szpitala
> bezpłatny.
Transport do szpitala
1) transport do szpitala jest bezpłatny w sytuacjach zagrożenia życia lub gdy lekarz uzna, że wymaga tego stan zdrowia pacjenta,
2) transport do szpitala na terytorium Niemiec obowiązuje dopłata w wysokości 10%, wynosząca nie mniej niż 5 EUR i nie więcej niż 10 EUR.
Organizacja i pokrycie kosztów transportu medycznego do kraju zamieszkania
1) bezpłatny niezależnie od wysokości sumy ubezpieczenia widocznej na polisie,
2) w przypadku hospitalizacji wskutek działań wojennych lub aktów terroru limit na transport wynosi:

a) 8000 zł dla sumy ubezpieczenia, gdy KLiA < 200 000 zł,
b) do 50% sumy ubezpieczenia KLiA, gdy KLiA >= 200 000 zł.
 Transport medyczny do kraju zamieszkania
1) brak,
2) pacjent ponosi pełne koszty transportu powrotnego do Polski, w wyjątkowych sytuacjach polski świadczeniobiorca może ubiegać się o zgodę dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia w kraju,
3) aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia. 
Organizacja i pokrycie kosztów transportu zwłok do kraju zamieszkania
1) bezpłatny niezależnie od wysokości sumy ubezpieczenia widocznej na polisie,

2) w przypadku śmierci wskutek działań wojennych lub aktów terroru limit na transport wynosi:
a) 8000 zł dla sumy ubezpieczenia, gdy KLiA < 200 000 zł,
b) do 50% sumy ubezpieczenia KLiA, gdy KLiA >= 200 000 zł,
3) w tym zakup trumny do 6000 zł.
Organizacja i pokrycie kosztów transportu zwłok do kraju zamieszkania
> brak.
Finansowanie kosztów leczenia związanego z ciążą i porodem
> nie później jednak niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży, ograniczone do 2 wizyt i do równowartości kwoty 6000 PLN łącznie w okresie ubezpieczenia co stanowi górną granicę odpowiedzialności Allianz.
Finansowanie kosztów leczenia związanego z ciążą i porodem
> obejmuje wszystkie rzeczowe świadczenia zdrowotne udzielane w związku z ciążą lub narodzinami dziecka, należy jednak stanowczo podkreślić, że dotyczy wyłącznie świadczeń o charakterze niezbędnym i w żadnym przypadku nie obejmuje sytuacji, kiedy celem tymczasowego pobytu za granicą jest urodzenie dziecka.
Transport do kraju zamieszkania po hospitalizacji
> jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego nie pozwoli ubezpieczonemu skorzystać z uprzednio przewidzianego środka transportu, Allianz zorganizuje i pokryje koszty transportu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania.
Transport do kraju zamieszkania po hospitalizacji
> brak.
Transport członków rodziny lub innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży do miejsca zamieszkania
1) tak, w przypadku transportu medycznego ubezpieczonego do kraju zamieszkania,
2) tak, w przypadku śmierci ubezpieczonego.
Transport członków rodziny lub innej osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży do miejsca zamieszkania
> brak.
Opieka nad niepełnoletnimi dziećmi ubezpieczonego
jeżeli rodzic lub opiekun, podróżujący z niepełnoletnimi dziećmi będzie hospitalizowany, Allianz zorganizuje i pokryje:
1) koszty transportu niepełnoletnich dzieci do ich domu oraz opieki nad nimi w czasie transportu,
2) koszty transportu rodzica albo opiekuna w obydwie strony po niepełnoletnie dziecko łącznie z pokryciem kosztów jednego noclegu dla rodzica albo opiekuna oraz kosztów przejazdu niepełnoletniego dziecka z rodzicem albo opiekunem.
Opieka nad niepełnoletnimi dziećmi ubezpieczonego
> brak.
Wizyta członka rodziny
>  jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, ubezpieczony podczas podróży będzie hospitalizowany przez okres przekraczający 7 dni, Allianz zorganizuje i pokryje koszty transportu w obydwie strony dla jednego członka rodziny wskazanego przez ubezpieczonego. Dodatkowo Allianz zorganizuje i pokryje koszty hotelu dla tej osoby maksymalnie do równowartości kwoty 400 PLN za dobę i maksymalnie za 7 dób.
Wizyta członka rodziny
> brak.
Kontynuacja podróży ubezpieczonego
> jeżeli stan zdrowia ubezpieczonego ulegnie poprawie, Allianz zorganizuje i pokryje koszty transportu z miejsca wypadku ubezpieczeniowego do następnego planowanego etapu podróży, aby umożliwić ubezpieczonemu jej kontynuowanie.
Kontynuacja podróży ubezpieczonego
> brak.
Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji
> jeżeli ubezpieczony będzie hospitalizowany i lekarz po wyjściu ubezpieczonego ze szpitala zaleci dalszą rekonwalescencję, Allianz  zorganizuje i pokryje koszty hotelu dla ubezpieczonego, maksymalnie do równowartości kwoty 400 PLN za dobę i maksymalnie na 3 doby.
Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji
> brak.
Przekazywanie wiadomości
> jeżeli nieprzewidziane zdarzenie: wypadek ubezpieczeniowy, choroba, strajk lub opóźnienie środka transportu (pociągu, samolotu, autobusu, promu) spowoduje zwłokę lub zmieni przebieg podróży ubezpieczonego, Allianz, na życzenie ubezpieczonego, przekaże niezbędne wiadomości osobom przez niego wskazanym, a także udzieli informacji przy zmianie rezerwacji hotelu, linii lotniczej lub wypożyczalni samochodów.
Przekazywanie wiadomości
> brak.
Pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem podróży
> jeżeli podczas podróży ubezpieczonego dojdzie do opóźnienia o co najmniej 6 godzin wylotu samolotu linii rejsowych, odjazdu pociągu lub autobusu lub wypłynięcia promu, Allianz zwróci ubezpieczonemu koszty poniesione na zakup artykułów pierwszej potrzeby tj. artykułów spożywczych, posiłków, przyborów toaletowych maksymalnie do równowartości kwoty 600 PLN.
Pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem podróży
> brak.
Koszty pomocy tłumacza
> jeżeli ubezpieczony popadnie w konflikt z wymiarem sprawiedliwości w kraju, w którym będzie się znajdował, Allianz zorganizuje i pokryje koszty pomocy tłumacza do równowartości kwoty 2000 PLN pod warunkiem, że zarzuty stawiane ubezpieczonemu będą dotyczyły wyłącznie czynów z zakresu odpowiedzialności cywilnej według prawa państwa, w którym się znajduje.
Koszty pomocy tłumacza
> brak.
Pomoc w przekazywaniu kaucji
> jeżeli ubezpieczony zostanie zatrzymany poza granicami RP w związku z zaistnieniem zdarzenia (wypadku), za które może ponosić odpowiedzialność, a w celu zwolnienia ubezpieczonego wymagana jest zapłata kaucji, Allianz na życzenie ubezpieczonego będzie pośredniczył w przekazaniu kwoty kaucji. Allianz  nie będzie pośredniczył w przekazaniu kwoty kaucji w przypadku, gdy zatrzymanie albo inna forma ograniczenia lub pozbawienia wolności ubezpieczonego będzie miała związek z przemytem, handlem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub środkami zastępczymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, alkoholem, bronią albo udziałem ubezpieczonego w działaniach o charakterze politycznym lub terrorystycznym.
Pomoc w przekazywaniu kaucji
> brak.
Pomoc finansowa w przypadku utraty gotówki w wyniku rozboju lub wymuszenia rozbójniczego
> jeżeli ubezpieczony padnie ofiarą rozboju lub wymuszenia rozbójniczego skutkującego utratą gotówki pobranej z banku lub za pośrednictwem bankomatu, Allianz zwróci ubezpieczonemu utracone pieniądze do równowartości kwoty 3000 PLN.
Pomoc finansowa w przypadku utraty gotówki w wyniku rozboju lub wymuszenia rozbójniczego
> brak.
Pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa
> jeżeli ubezpieczony zaginie w czasie podróży w okresie ubezpieczenia, Allianz pokryje koszty poszukiwań ubezpieczonego w górach, na lądzie i wodzie, prowadzonych przez wyspecjalizowane w tym celu jednostki (koszty poszukiwania) oraz pokryje koszty udzielenia doraźnej pomocy medycznej (koszty ratownictwa).  Allianz pokryje koszty poszukiwania i ratownictwa łącznie do równowartości kwoty 22000 PLN.
Pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa
> brak.
Pomoc w razie konieczności wcześniejszego powrotu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania
> jeżeli ubezpieczony zmuszony będzie do nagłego, wcześniejszego powrotu do miejsca zamieszkania, Allianz zorganizuje i pokryje koszty transportu ubezpieczonego. Usługa ta będzie świadczona tylko w przypadku:
1) nagłego zachorowania lub zgonu członka rodziny ubezpieczonego, lub
2) wystąpienia szkody w miejscu zamieszkania ubezpieczonego powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem lub zdarzenia losowego, o ile zdarzenie to będzie miało miejsce na terytorium RP i pod warunkiem, że konieczność dokonania czynności prawnych i administracyjnych będzie wymagała bezwzględnej obecności ubezpieczonego.
Pomoc w razie konieczności wcześniejszego powrotu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania
> brak.
 Leczenie stomatologiczne
> tylko nagłe przypadki,
> do kwoty 1000 zł
Leczenie stomatologiczne
> tylko nagłe przypadki,
> w niektórych krajach UF/EFTA ubezpieczony partycypuje w kosztach leczenia.

Możliwość odpłatnego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o:
1) Następstwa nieszczęśliwych wypadków,
2) Odpowiedzialność cywilna,
3) Bagaż podróży + Sprzęt elektroniczny + Sprzęt sportowy,
4) Alkohol w kosztach leczenia (KLiA) i wypadkach (NNW),
5) Choroby przewlekłe,
6) Kontynuacja leczenia w Polsce,
7) Medical assistance dla członków rodziny w Polsce,
8) Home assistance w Polsce,
9) Pet assistance dla psa lub kota,
10) Moto assistance w podróży samochodem,
11) Bierne uczestnictwo w działaniach wojennych lub aktach terroru,
12) Amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
13) Amatorskie uprawianie sportów zimowych wysokiego ryzyka,
14) Amatorskie uprawianie sportów ekstremalnych,
15) Wyczynowe uprawianie sportów,
16) Sport assistnce,
17) Wykonywanie pracy umysłowej,
18) Wykonywanie pracy fizycznej,
19) Wykonywanie pracy fizycznej wysokiego ryzyka,
20) Business assistance,
21) Bezpieczna kieszeń,
22) Concierge – osobisty asystent,
23) ubezpieczenie imprezy turystycznej, noclegów w hotelu (koszty rezygnacji + skrócenie uczestnictwa),
24) ubezpieczenie biletów podróżnych (koszty rezygnacji).
Możliwość odpłatnego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia
> brak.

>>>Pobierz w PDF – Porównanie karty EKUZ z ubezpieczeniem turystycznym Globtroter

Jak widać powyżej porównanie karty EKUZ z ubezpieczeniem turystycznym Globtroter wypada ewidentnie na korzyść ubezpieczenia Globtroter.
Koszt ubezpieczenia Globtroter jest niewysoki w stosunku do zakresu ubezpieczenia, oraz komfortowej pomocy w przypadku wystapienia zdarzenia ubezpieczniowego.

Sprawdź również:
>>>Podstawowy zakres ubezpieczenia Globtroter
>>>Dodatkowy zakres ubezpieczenia Globtroter
>>>Ile wynoszą koszty leczenia za granicą?
>>>Jak można wykupić ubezpieczenie turystyczne?

Zapraszamy do kontaktu w przypadku dodatkowych pytań dotyczących:

> zakresu ubezpieczenia Globtroter,
> gdzie można wykupić ubezpieczenie turystyczne Globtroter,
> innych pytań dotyczących ubezpieczenia turystycznego Globtroter.

Dlaczego Allianz Globtroter:
> całkowicie bezpłatne leczenie
> globalna, uznana i wiarygodna marka
> 70 lat doświadczenia w pomocy podróżnym
> najlepsza ochrona ubezpieczeniowa w konkurencyjnej cenie
> 5600 usługodawców medycznych na całym świecie, w 1533 miastach, w 176 krajach
> 28 centrów operacyjnych, działających w 24/7 – całodobowa pomoc przez 365 dni w roku, w języku polskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *