Bagaż podróżny – Zakres ubezpieczenia

Oceń to
Bagaż podróżny - Zakres ubezpieczenia
Bagaż podróżny – Zakres ubezpieczenia
Czy warto ubezpieczyć bagaż podróżny podczas wyjazdu za granicę?

Bagaż podróżny to przedmioty należące do ubezpieczonego, zabierane w podróż z miejsca zamieszkania oraz przenoszone lub przewożone podczas podróży to jest: walizy, torby, nesesery, plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego NIE OBEJMUJE uszkodzeń (toreb, waliz, plecaków itd.) powstałych podczas obsługi bagażu przez przewoźnika. 
Zakres ubezpieczenia bagażu podróżnego.
Miejsca przechowywania bagażu objęte ubezpieczeniem bagażu: Przyczyny uszkodzenia bagażu objęte ubezpieczeniem bagażu:
> bagaż przebywa u przewoźnika na podstawie dokumentów przewozowych > zdarzenie losowe*
> bagaż przebywa w przechowalni bagażu za pokwitowaniem > akcja ratownicza prowadzona w związku ze zdarzeniem losowym
> bagaż został zamknięty w indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu > wypadek w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej
> bagaż został zamknięty  w pokoju hotelowym > udokumentowanej kradzieży z włamaniem* lub rozboju*
> bagaż został zamknięty w kabinie przyczepy, bagażniku samochodu lub w zainstalowanym bagażniku samochodowym (zamykanym na zamek mechaniczny bądź elektroniczny) > nieszczęśliwy wypadek* lub nagłe zachorowanie* w wyniku których Ubezpieczony został pozbawiony możliwości zabezpieczenia bagażu podróżnego*, sprzętu elektronicznego* lub sprzętu sportowego
> zaginięcia, jeżeli bagaż podróżny, sprzęt elektroniczny lub sprzęt sportowy został powierzony przewoźnikowi zawodowemu*
na podstawie dokumentów przewozowych lub został oddany do przechowalni za pokwitowaniem

*Zdarzenie losowe – powodujące określone skutki, przypadkowe i niezależne od woli ludzkiej zdarzenie: deszcz nawalny, eksplozja, grad, huragan, lawina, pożar, powódź, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wydostawanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi.

*Kradzież z włamaniem – czyn zabroniony określony w art. 279 Kodeksu karnego:
§ 1. Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

*Rozbój – czyn zabroniony określony w art. 280 Kodeksu karnego:
„§ 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.”

*Nagłe zachorowanie – powstały w okresie ubezpieczenia w sposób nagły stan chorobowy zagrażający życiu albo zdrowiu wymagający udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej.

*Nieszczęśliwy wypadek – gwałtowne i przypadkowe zdarzenie, które jednocześnie spełnia wszystkie poniższe kryteria:
1) jest niezależne od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego;
2) jest wywołane przyczyną zewnętrzną o charakterze losowym, która była bezpośrednią i wyłączną przyczyną wystąpienia zdarzenia;
3) nastąpiło w okresie ograniczonym datami rozpoczęcia i wygaśnięcia odpowiedzialności Allianz w odniesieniu do ubezpieczonego;
4) było bezpośrednią i wyłączną przyczyną wystąpienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Allianz;
5) skutki zdarzenia pozostają w bezpośrednim związku adekwatnym z przyczyną zewnętrzną, która wywołała zdarzenie i w następstwie której Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

*Bagaż podróżny – przedmioty należące do ubezpieczonego, zabierane przez  w podróż z miejsca zamieszkania oraz przenoszone lub przewożone podczas podróży to jest: walizy, torby, nesesery, plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych.

Za opłatą niewielkiej dodatkowej składki odpowiedzialność Allianz może zostać rozszerzona o ubezpieczenie Sprzętu elektronicznego (SE) i/lub Sprzętu sportowego (SS).
Sprzęt elektroniczny to będące elementem bagażu podróżnego: Sprzęt sportowy to będące elementem bagażu podróżnego:
> telefon komórkowy > narty do uprawiania wszystkich odmian narciarstwa
> przenośny sprzęt komputerowy > deska do uprawiania snowboardu i jego odmian
> przenośny sprzęt fotograficzny > deska do uprawiania surfingu i jego odmian
> przenośny sprzęt kinematograficzny > rower
> przenośny sprzęt audio-wideo > specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania
> przenośne urządzenia łączności > specjalistyczny sprzęt używany do gry w golfa
> instrumenty muzyczne > rakiety tenisowe do gry w tenisa ziemnego
> specjalistyczny sprzęt używany do wspinaczki górskiej lub skałkowej,
wraz z osprzętem i ekwipunkiem
Ubezpieczenie Sprzętu elektronicznego i Sprzętu sportowego jest rozszerzeniem ubezpieczenia Bagażu podróżnego.

Najważniejsze cechy ubezpieczenia Globtroter:

  • bezpłatne leczenie za granicą
  • całodobowa polskojęzyczna pomoc
  • bezpłatny transport medyczny do kraju zamieszkania
  • bezpłatny transport zwłok i rodziny do kraju zamieszkania
  • globalna, wiarygodna i uznana na całym świecie marka Allianz
  • ponad 70-letnie doświadczenie w pomocy podróżnym na świecie
  • najlepsza ochrona ubezpieczeniowa w bardzo konkurencyjnej cenie
  • posiadamy 5600 usługodawców medycznych w 176 krajach, w 1533 miastach na świecie

Sprawdź teraz zakres ubezpieczenia Globtroter:
1) >Koszty leczenie w podróży zagranicznej
2) >Assistance w podróży zagranicznej
3) >Aktualne promocje

Zapraszamy do Kontaktu w przypadku:
> dodatkowych pytań dotyczących zakresu ubezpieczenia,
> zainteresowania współpracą w zakresie sprzedaży ubezpieczeń turystycznych (dla biur podróży),
> potrzeby wykupienia ubezpieczenia turystycznego.

Dlaczego Allianz:
> bezpłatne leczenie za granicą
> globalna, uznana i wiarygodna marka
> 70 lat doświadczenia w pomocy podróżnym
> najlepsza ochrona ubezpieczeniowa w konkurencyjnej cenie
> 5600 usługodawców medycznych na całym świecie, w 1533 miastach, w 176 krajach
> 28 centrów operacyjnych, działających w 24/7 – całodobowa polskojęzyczna pomoc przez 365 dni w roku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: